logo
 
 
terug naar het overzicht
This user account status is Approved

This user has not added any information to their profile yet.

Freddy Wissink

Amsterdam
020-6226020 of 0658951566
SKYPE: fwinholland1

Freddy Wissink (1954) Vedisch Astroloog.

Als een rode draad loopt door mijn leven zowel de astrologie alsmede cultuur/creativiteit. Sedert 1980 actief in cultuur en Vedische astrologie sedert 1998.

De Cultuur.

Als kunstenaar met exposities in binnen en buitenland, modeontwerper en fashion shophouder in Nederland en ook Spanje-Ibiza. Galeriehouder van Galerie After Nature en LabArtLife. Manager van diverse kunstenaars en kunstenaarsgroep After Nature. Oprichter van de Stg. Sixties and Beyond, TV-programma-maker bij Salto A2.

Als binnenhuisarchitect en organisator van culturele events in Nederland en horeca-ondernemer in Amsterdam.

Ben muzikant van FreeJazz - basgitaar en Flamenco-zanger alsmede enig gitaar en dans ervaring.

Diverse publicaties in media uitingen.

 

Vedische Astrologie.

Vedische astrologie studie sedert 1998 bij het Instituut voor Vedische Studies (www.instituutvedischestudies.nl) tot praktijkvoerend Vedische Astrolgie. In 2004 examen gedaan tot "Associate of Arts in Jyotish" in Dalles-USA (www.acvaonline.org) en geeft sedert die tijd consulten.

Ook Masterclass studie en bepaalde onderwerp studies tot op heden. Bezoeker van workshops/lezingen/conferenties/ seminaars in Nederland/Engeland/USA.

Ook actief bij dit Instituut in een studiegroep Sanskrit vertalingen sedert 200. En organiseerde o.a. in 2017 deelname aan de "Maand van de Spiritualiteit" en de "Maand van de Filosofie" alsmede reeds diverse jaren de deelname aan de Landelijke Open Dag Professionele Astrologie.

Ben lid van de British Association for Vedic Astrology (www.BAVA.org) en sedert 2013 als praktijk voerend Vedische Astroloog lid van de Astrologische Vakvereniging Nederland (www.AVN-astrologie.nl).

 

VEDISCHE ASTROLOGIE = JYOTISH, HOE ZIT DAT NU?

De vedische astrologie is de oudste vorm van astrologie met teksten in het sanskrit gebaseerd op de vier Veda's die de cultuur op een zowel spiritueel als wereldlijk wijze/opzicht op een onnavolgbare wijze filosofie en wetenschap met elkaar vereningen. De vedische astrologie maakt gebruik van de siderische dierenriem/zodiac en verschil op meerdere fronten met de tropische (westerse) dierenriem/zodiac. Bijvoorbeeld men maakt geen gebruik van Uranus/Neptunus en Pluto welke als generatie planeten worden gezien.

De belangrijkste positie is die van de lagna/ascendant, het moment van geboorte ook die van de Maan en in welke maanhuis -naksharta staan de planeten. Ook het gebruik van periode's is kernmerkend het dasha/bhukti systeem en de verschillende yoga's-verbindingen zijn als typisch Vedische astrologie te zien.

Er zijn zeker ook overeenkomsten zoals het gebruik van tekens en huizen en planeten.

Kortom mijn ervaring is dat de vedische astrolgie diepgang heeft en accuraat kan duiden op de onderdelen welke in Jyotish worden toegepast zoals er zijn;

* Játaka = geboorte horoscoop

* Prasna = vraagstelling horoscoop

* Muhurta = gunstig begin moment horoscoop

 

Natuurlijk is elke uitspraak/duiding er een die de "potentie" van een mens aangeeft want het leven is een interactie tussen het "lot" en de "vrije wil" en een aaneenschalking van de keuzemomenten ie een mens maakt.

Disclaimer is van toepassing.

 

Neem gerust contact met mij op voor vragen en/of het maken van een afspraak, dat kan Face to Face en evt. via Skype indien noodzakelijk of gewenst.

 

Men dient de juiste gegevens aan te leveren en men is zelf verantwoordelijk over hoe om te gaan met de gegeven duiding/informatie.

 

Consulten kunnen worden gegeven in Nederlands/Engels/ Duits en Spaans.

Kijk ook eens op Facebook op Vedic Astroman

SEE HERE UNDER THE TRANSLATION IN INGLISH.

 

Freddy Wissink
About me
Freddy Wissink (1954) Vedic Astrologer.
If a thread running through my life both astrology and culture / creativity. Since 1980 active in culture and Vedic astrology since 1998.
The culture.
As an artist with exhibitions at home and abroad, fashion designer and fashion shop keeper in the Netherlands and Spain-Ibiza. Gallery owner of Galerie After Nature and LabArtLife. Manager of various artists and artists groups After Nature. Founder of Stg. Sixties and Beyond TV program maker at Salto A2.
As an interior designer and organizer of cultural events in the Netherlands and catering entrepreneur in Amsterdam.
Ben musician of Free jazz - bass guitar and Flamenco singer and some guitar and dance experience.
Several publications in media communications.
Vedic Astrology.
Vedic astrology studies since 1998 at the Institute of Vedic Studies (www.instituutvedischestudies.nl) to praktijkvoerend Vedic Astrolgie. In 2004 exam done "Associate of Arts in Jyotish" in Dalles-USA (www.acvaonline.org) and provides consultations since then.
Masterclass and also study specific subject studies to date. Visitor workshops / lectures / conferences / seminars in Netherlands / England / USA.
Also active in the Institute in a study Sanskrit translations since 200. And already organized in 2017 participation in the "Month of Spirituality" and "Month of the Philosophy" and already several years participating in the National Open Day Professional Astrology.
Am a member of the British Association for Vedic Astrology (www.BAVA.org) and since 2013 as a practice wearing Vedic Astrologer member of the Astrological Association of the Netherlands (www.AVN-astrologie.nl).
Vedic astrology = Jyotish, WHAT ABOUT NOW?
Vedic astrology is the oldest form of astrology with texts in Sanskrit based on the four Vedas that the culture on both spiritual and worldly manner / respect in an inimitable manner, philosophy and science fancy associations with each other. Vedic astrology uses the sidereal zodiac / zodiac and difference on several fronts with the tropical (western) zodiac / zodiac. For example, one does not use Uranus / Neptune and Pluto which comprises as generation of planets can be seen.
The main position of the lagna / ascendant, the moment of birth is also that of the Moon and the Moon home -naksharta the planets. The use of period's is kernmerkend to see dasha / bhukti system and various yoga's connections are typically as Vedic astrology.
There are certainly similarities, such as the use of signs and planets and houses.
Overall my experience is that the Vedic astrolgie has depth and can accurately identify the components which are used in Jyotish as there are;
* = Jataka natal
* = Prasna question horoscope
* = Muhûrta auspicious start time horoscope
Of course, each statement / interpretation one that shows a man the "potential" for life is an interaction between the "fate" and "free will" and aaneenschalking of choice moments he is a man.
Disclaimer applies.
Please contact me for questions and / or making an appointment, which can Face to Face and possible. Skype, if necessary or desired.
It must supply the correct information and it is responsible on how to deal with data interpretation / information.
Consultations can be given in Dutch / English / German and Spanish.
Take a look at Facebook on Vedic Astroman.


Voor zowel voor personen, bedrijven, instellingen en organisaties van toepassing.

Geboorte horoscoop

Jaarkaart duiding

Vraagstelling horoscoop

Goed moment horoscoop 

Relatie-match horoscoop 

Er kunnen ook workshops en/of lezingen worden gegeven afhankelijk van onderwerp/doel/tijdsduur/ect zal een prijs worden bepaald.

Zowel prive (minimaal 5 lessen van een uur), als in groepsverband, thema en prijs in overleg.

Daarnaast kan men mij inhuren voor bijvoorbeeld op festivals of (bedrijfs) feesten of bij een Open Dag of het geven van mini consulten op een festival of bedrijffeest. Vraag gerust hierna want de ervaring heeft geleerd dat deze korte kennis -making met de Vedische Astrologie op prijs wordt gesteld en bijzonder inzicht geeft aan de persoon.

Neem gerust contact met mij op voor vragen en/of het maken van een afspraak bel dan met 020-6226020 en/of 0658951566

Consult zijn altijd Face to Face.

Indien dat niet mogelijk is dan via Skype indien noodzakelijk of gewenst en dan via fwinholland1

 

Men dient de juiste gegevens aan te leveren en men is zelf verantwoordelijk over hoe om te gaan met de gegeven duiding/informatie.

 

Consulten kunnen worden gegeven in Nederlands/Engels/ Duits/Spaans.

Kijk ook eens op Facebook op Vedic Astroman.

Discliamer is van toepassing.