logo
 
 

Nieuwe EVC procedure

EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Bij een EVC procedure gaat het erom de competenties (talenten, kennis en vaardigheden, houding & gedrag) die een persoon heeft te herkennen en te waarderen t.o.v. de door de AVN vastgestelde standaard / norm voor het niveau van een astroloog c.q. praktijk voerend astroloog. Deze competenties kan iemand op verschillende manieren verworven hebben: door een gevolgde cursus of opleiding, zelfstudie, gevolgde lezingen, deelname aan congressen en seminars, werkervaring. Met behulp van een EVC procedure kan al deze kennis en ervaring omgezet worden in een AVN erkenning die het lidmaatschap van de AVN als lid of als praktijk voerend lid van de AVN mogelijk maken. De EVC procedure is bedoeld voor kandidaten die geen of slechts gedeeltelijk een astrologische opleiding hebben gevolgd maar wel op andere wijze de benodigde competenties hebben verworven. De EVC procedure wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Commissie Intake en Begeleiding (CIB). De CIB heeft geen taak als opleider. Studenten van de AVN opleidingen worden verondersteld hun studie aan die opleiding te voltooien. De eindtermen die een aankomend AVN erkend astroloog moet hebben behaald c.q. de beroepscompetenties die een aankomend AVN erkend praktijk voerend astroloog moet hebben verworven staan beschreven in het stuk: Eindtermen & beroepscompetenties en de EVC procedure.


De EVC procedure

Aanmelding en eerste stappen

Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon van de AVN (info@avn-astrologie.nl). In het eerste contact geeft de kandidaat aan voor welk lidmaatschap hij/zij in aanmerking wil komen: erkend lid of erkend praktijk voerend lid.

De contactpersoon stuurt de volgende stukken naar de kandidaat:

 • het EVC formulier: dit is een vragenlijst die achtergrondinformatie geeft over de kandidaat.
 • de AVN eindtermen voor erkend astroloog of voor erkend praktijkvoerend astroloog.
 • informatie over de EVC procedure van de AVN. .
 • algemene info mbt de AVN (info AVN + schema contributie, beroepscode).

De kandidaat stuurt terug:

 • het ingevulde EVC formulier
 • geschreven eigen inschatting van zijn/haar competentieniveau op basis van de eindtermen van de AVN
 • mogelijke data voor het intake gesprek

Intakegesprek

Tijdens het intake gesprek (2 CIB mentoren en de kandidaat) worden de ingestuurde stukken besproken en wordt dieper ingegaan op de mate waarin de kandidaat kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld en komt ook de ethische code van de AVN aan de orde.Het doel van het intake gesprek is om te komen tot een verantwoorde beoordeling van het competentieniveau van de kandidaat.Na het intakegesprek wordt door de beide CIB leden bepaald in welke categorie de kandidaat past. Er worden 3 categorie├źn onderscheiden.

 • Tijdsbesteding CIB-mentoren:
  • intake gesprek 1,5 uur

Categorie├źn 1 t/m 3

Categorie 1

1.1 Uit het ingevulde EVC formulier, de zelfevaluatie en het intake gesprek blijkt dat de kandidaat het competentieniveau dat past bij het lidmaatschap dat hij/zij wil verwerven goed tot zeer goed ontwikkeld heeft. De CIB stuurt haar bevindingen over deze kandidaat, haar advies en de onderbouwing van dat advies naar het bestuur. Als het bestuur dit advies overneemt wordt lidmaatschap toegekend en kan de kandidaat zich als lid c.q. praktijk voerend lid aanmelden.

1.2 Als duidelijk is dat de kandidaat het gevraagde competentieniveau NIET goed tot zeer goed ontwikkeld heeft, en daarmee dus niet in categorie 1 valt, bepalen beide CIB mentoren of de kandidaat tot categorie 2 of categorie 3 behoort, dan wel in het geheel nog niet klaar is voor de EVC procedure.

Categorie 2

2.1 Als uit het intake gesprek niet zonder meer duidelijk is dat de kandidaat het gevraagde competentieniveau goed tot zeer goed ontwikkeld heeft, wordt aan de kandidaat gevraagd een portfolio (Bijlage 5: richtlijnen portfolio) in te leveren en eventueel een toets te doen. De CIB mentoren bepalen op welke specifieke onderdelen van het vakgebied de toets moet worden afgenomen.

Nadat het portfolio is ingeleverd c.q. de toets is gedaan, vindt opnieuw een beoordelingsgesprek plaats door twee CIB mentoren met de kandidaat.

2.2 De uitkomst hiervan bepaalt of de kandidaat op basis van categorie 2 kan worden erkend, of doorverwezen wordt naar categorie 3, of gewoon nog niet klaar is voor de EVC procedure.

 • Tijdsbesteding voor de CIB leden
  • lezen nieuwe input kandidaat 1,0 uur
  • beoordelen toets 0,5 uur
  • beoordelingsgesprek 1,0 uur

Categorie 3

3.1 Uit de toets is gebleken dat het competentieniveau van de kandidaat nog niet voldoende is. De inschatting is echter dat de kandidaat met een beperkte hoeveelheid begeleiding en flinke dosis eigen investering het gewenste niveau wel kan behalen.

Deze begeleiding bestaat uit maximaal 15 uren begeleiding en moet afgerond worden binnen 1 jaar. Bij elk begeleidingsuur hoort 15 uur huiswerk voor de kandidaat.

Indien de kandidaat akkoord is wordt dit vastgelegd (Bijlage 6) en wordt een begeleidingstraject ingezet. In overleg met de kandidaat wordt hij / zij aan een mentor gekoppeld die de kandidaat gaat begeleiden (CIB lid, AVN opleider, gekwalificeerd praktijk voerend astroloog). Hoe de begeleiding wordt vormgegeven (fysiek, telefonisch/skype, per mail) wordt in onderling overleg tussen de mentor en de kandidaat bepaald.

Aan de kandidaat worden de volgende stukken gestuurd:

 • Handleiding maken van verslagen (radix, progressies en synastrie) (Bijlage 7)
 • Richtlijnen voor werkstukken (Bijlage 8)
 • Richtlijnen voor consultopnames (Bijlage 9)

Nadat de begeleiding is afgesloten stuurt de mentor een verslag (Bijlage 10: Richtlijnen verslaglegging mentoren), belangrijke werkstukken van de kandidaat en zijn advies inzake toekennen lidmaatschap naar de CIB. Twee CIB mentoren hebben een eindbeoordelingsgesprek met de kandidaat.

Als zij tot een positief oordeel komen, sturen zij hun advies en de onderbouwing (Bijlage 11) daarvan naar het bestuur. Als het bestuur dit advies overneemt, wordt lidmaatschap toegekend en kan de kandidaat zich als lid c.q. praktijk voerend lid aanmelden.

Indien:

 • de begeleiding voortijdig wordt afgebroken door de kandidaat
 • de mentor niet tot een positief advies kan komen
 • de eindbeoordeling door de CIB niet tot een positief advies naar het bestuur leidt,

kan NIET worden overgegaan tot erkenning van de kandidaat als lid c.q. praktijk voerend lid. De kandidaat krijgt desgewenst een passend advies en moet de EVC procedure verlaten.

3.2 Uit de toets is gebleken dat het competentieniveau van de kandidaat nog niet voldoende is. De beoordeling laat tevens zien dat de kandidaat het gewenste competentieniveau via het begeleidingstraject van maximaal 15 uur niet zal kunnen bereiken. Er wordt geen begeleidingstraject ingezet. De kandidaat krijgt desgewenst een passend advies en moet de EVC procedure verlaten.

 • Tijdsbesteding voor de CIB leden
  • beoordelen van de toetsresultaten 1 uur
 • Tijdsbesteding mentor
  • begeleidingstraject 1 uur tot max. 15 uur

GEEN erkenning; De EVC procedure verlaten

Op enig moment hebben de CIB mentoren vastgesteld dat de kandidaat de gevraagde competenties niet voldoende heeft verworven. Tevens lijkt het niet waarschijnlijk dat de kandidaat, met ondersteuning zoals die binnen de mogelijkheden van de CIB aanwezig is, de competenties gaat bereiken.

De kandidaat komt NIET in aanmerking voor het verwerven van het AVN lidmaatschap via de EVC procedure en dient de EVC procedure te verlaten.

Desgewenst zal de CIB een passend advies geven aan de kandidaat. Dit kan o.a. inhouden:

 • (verdere) zelfstudie op te pakken
 • persoonlijk een docent te benaderen
 • zich aan te melden bij een van de erkende opleidingen

Tijdsbesteding voor de CIB leden:

 • schrijven eindconclusie 0,5 uur

Erkenning: procedure afronden

Indien erkenning als lid c.q. praktijk voerend lid aan een kandidaat is verleend, kan de kandidaat zich als lid c.q. praktijk voerend lid van de AVN inschrijven.

De CIB verzorgt de communicatie van dit feit in het blad Astrofocus en geeft hierbij een korte samenvatting van haar onderbouwing. Verleende erkenningen worden door de CIB tevens gemeld in haar jaarverslag.